Livechat

Dasar AML

Dasar AML yang digunakan oleh Ayrex adalah bertujuan untuk mencegah sebarang kemungkinan pengubahan wang haram atau sokongan kewangan terhadap mana-mana jenayah atau apa-apa aktiviti haram yang lain. Keperluan yang ketat untuk mematuhi peruntukannya bagi mematuhi perundangan antarabangsa.

Berdasarkan peruntukan dasar ini, sumber dana hendaklah kekal disembunyikan dan dikosongkan manakala jumlah aliran wang kekal telus. Sebarang cubaan daripada mana-mana pihak yang terlibat untuk menyembunyikan, mengelirukan atau memberikan maklumat yang salah kepada pihak yang satu lagi berkenaan sumber dana dan/atau destinasi akan dianggap sebagai melanggar dasar AML.

Bagi tujuan mematuhi peruntukan dasar ini, pelanggan mungkin diminta untuk mengesahkan identiti mereka dengan menghantar salinan elektronik atau salinan keras dokumen pengenalan mereka (seperti (termasuk tetapi tidak terhad kepada salinan pasport atau kad pengenalan yang disahkan, bukti alamat, penyata bank/kad, dsb.). Ini mungkin juga dalam keadaan tertentu merujuk bukti punca dana.

Dalam apa-apa jua keadaan, sebarang deposit/pengeluaran kepada/daripada pihak ketiga adalah tidak dibenarkan. Sebarang permintaan deposit atau pengeluaran yang ditujukan (atau disyaki ditujukan) untuk pihak ketiga akan ditolak dalam apa-apa jua keadaan. Apabila anda menggunakan perkhidmatan Ayrex, anda bersetuju dengan tanpa syarat bahawa sebarang transaksi kewangan (sama ada masuk atau keluar) mesti dilakukan SEMATA-MATA oleh anda sendiri. Tiada pengecualian diberikan daripada peruntukan ini. Kedua-dua Ayrex dan pelanggan bersetuju untuk melakukan usaha yang terbaik untuk mematuhi dasar dan perundangan AML antarabangsa.

Setiap pekerja, kontraktor, subsidiari, rakan kongsi atau mana-mana pihak berkaitan yang lain mestilah mengetahui tentang peruntukan dasar ini. Semua pekerja Ayrex hendaklah layak menyertai program latihan dasar AML tahunan.

Dasar ini mestilah diterima oleh pelanggan secara keseluruhannya SEBELUM menggunakan mana-mana (sebahagian atau keseluruhan) perkhidmatan Ayrex. Tiada pengecualian boleh diberikan mengikut perundangan, tradisi atau amalan lazim di tempat pelanggan.